Incydent? podejrzenie popełnienia przestępstwa? naruszenie ochrony danych osobowych – gdzie, jak zgłosić, formularze, instrukcje, dane kontaktowe

W jakim terminie zgłosić?

Operator usługi kluczowej  – niezwłocznie do właściwego CSIRT, nie później niż w ciągu 24h od momentu jego wykrycia.
Podmiot publiczny – niezwłocznie do właściwego CSIRT, nie później niż
24h od momentu wykrycia.
Administrator – niezwłocznie do organu nadzorczego (art. 55 RODO) nie później niż 72h  od stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych.

Formularze zgłoszeń

Instrukcje

Pojęcia

Podstawowe pojęcia wyciąg z ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (KSC):

Rodzaje incydentów:

 • Incydent krytyczny – incydent, skutkujący znaczną szkodą dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego, interesów międzynarodowych, interesów gospodarczych, działania instytucji publicznych, praw i wolności obywatelskich lub życia i zdrowia ludzi.
 • Incydent poważny – incydent, który powoduje lub może spowodować poważne obniżenie jakości lub przerwanie ciągłości działania świadczonej usługi kluczowej.
 • Incydent istotny – incydent, który ma istotny wpływ na świadczenie usługi cyfrowej.
 • Incydent o podmiocie publicznym – incydent, który powoduje lub może spowodować obniżenie jakości lub przerwanie realizacji zadania publicznego realizowanego przez podmiot publiczny.
 • Incydent zwykły – zdarzenie, które ma lub może mieć niekorzystny wpływ na cyberbezpieczeństwo – ten incydent nie podlega zgłoszeniu, ale też należy go obsługiwać.

Incydentem jest każde zdarzenie, które ma rzeczywisty niekorzystny wpływ  na bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych – Dyrektywa 2016/1148.

Incydent RODO –  art. 4 pkt 12 RODO – Naruszenie ochrony danych to naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

Cyberbezpieczeństwoodporność systemów informacyjnych na działania naruszające poufność, integralność, dostępność i autentyczność przetwarzanych danych lub związanych z nimi usług oferowanych przez te systemy.

Zagrożenie cyberbezpieczeństwapotencjalna przyczyna wystąpienia incydentu.

Przestępstwona podstawie Kodeksu Karnego, to czyn zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia, bezprawny, zawiniony, społecznie szkodliwy w stopniu większym niż znikomy.

Co do zasady Incydenty zgłaszamy do właściwego CSIRT lub właściwego organu nadzorczego, w przypadku podejrzenia przestępstwa lub popełnienia przestępstwa na Policję i Prokuraturę.

Przy zgłoszeniu warto rozważyć to, co celowo podkreśliłem tj. czy nasze zgłoszenie ma charakter społecznie szkodliwy w stopniu większym niż znikomym,  jeśli nie – możemy dostać odmowę i brak uzasadnienia wszczęcia postępowania.

Odpowiedzialność CSIRT

(Art. 26 ustawy o KSC)

CSIRT NASK:

 1. Osoby fizyczne, przedsięborstwa.
 2. Lokalne szczeble administracji samorządowej  wraz z jednoskami podległymi.
 3. Dostawcy uslug cyfrowych.
 4. Pozostali operatorzy usług kluczowych, nie objętych poniższymi, wyspecjalizowanymi punktami kontaktu.

CSIRT GOV (ABW):

 1. Administracja centralna.
 2. NBP.
 3. BGK.
 4. Operatorzy infrastruktury krytycznej nie podległe MON.
 5. Incydenty o charakterze terrorystycznym.
CSIRT MON:
 1.  Wojsko wraz z podmiotami podległymi.
 2. Przedsiębiorstwa o szczególnym znaczeniu gospodarczym/obronnym ,które wykonują zadania na rzecz obronności państwa i  są nadzorowane przez  Ministra Obr

Podejrzenie przestępstwa

 • próby oszustwa, podejrzana faktura, SMS/e-mail z linkiem do zapłaty?
 •  e-mail/sms z szantażem, groźbą udostępnienia danych/zdjęć/kompromitujących informacji, zaszyfrowania dysku, serwera – gdy  nie zapłacisz?
 •  modyfikacje bądź niszczenie danych, blokowanie dostępu do usług?
 •  podszywanie pod firmy kurierskie, urzędy, operatorów, inną osobę w celu wyłudzenia  danych. do logowania do kont bankowych, facebook itp, serwisów www.

Instrukcje postępowania dostępne na GOV.PL – https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/cyberprzestepczosc

W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa, które powinieneś niezwłocznie zgłosić na Policję lub Prokuraturę nie kieruj się w pierwszej kolejności na Komisariat, tylko skontaktuj się z wyspecjalizowanym Wydziałem do walki z Cyberprzestępczością, działający przy Wojewódzkiej Komendzie Policji.

Pamiętajmy, że taki wydział, nie jest dostępny dla nas 24h na dobę, zazwyczaj w godzinach pracy 7:30-15:30.
TO NIE INFOLINIA – Kieruj się w uzasadnionych przypadkach/Nieuzasadnione zgłoszenie rodzi konsekwencje.

Responsywność na email/fax zależy również od nas:

W zawiadomieniu o  podejrzeniu popełnieniu przestępstwa napisz jak najwięcej informacji. które zgłaszasz:

 • opisz dokładnie, co się stało, w jaki sposób, kiedy i gdzie,
 • napisz, kto jest sprawcą – jeśli wiesz,
 • wskazanie osoby pokrzywdzonej, jeżeli jest inną, niż zawiadamiająca,
 • podaj ewentualnych świadków,
 • podaj informacje o posiadanych dowodach, w szczególności gdy istnieje ryzyko ich utraty lub zniekształcenia,
 • podaj nazwę i adres jednostki policji lub prokuratury, do której wysyłasz zawiadomienie,
 • podaj swoje dane kontaktowe: imię, nazwisko, telefon, adres  – żeby Policja mogła się z tobą skontaktować,
 • podpisz się czytelnie,
Funkcjonariusze jak w Security Operation Center, też mają priorytety obsługi zgłoszeń, te które dotyczą zdrowia i zagrożenia życia mają najwyższy. Jeśli sprawa dotyczy wcześniej wymienionych spraw uzasadnione będzie niezwłoczne powiadomienie na komisariacie, ze względu na możliwość i konieczność podjęcia niezbędnych czynności, bez zbędnej zwłoki – mówiąc prostym językiem e-mail może zostać odczytany np. następnego dnia.

Gdzie zgłaszać: Prokuratura i Policja

(właściwość dla miejsca zdarzenia – zakładka gdzie zgłaszasz)
https://www.gov.pl/web/gov/zglos-przestepstwo

Przygotowanie

 

 1. Przygotuj wszystkie potrzebne dokumenty.
 2. Napisz zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
 3. Wyślij je mailem, faksem lub pocztą na adres policji albo prokuratury.
 4. Czekaj na list – dostaniesz pisemne wezwanie do ustnego uzupełnienia zawiadomienia.
 5. Zgłoszenie w formie elektronicznej nie wystarczy, wizyta w wydziale lub najbliższym komisariacie, lub prokuraturze  będzie dodatkowo konieczna do formalnego wszczęcia postępowania lub złożenia wyjaśnień w zależności od miejsca gdzie dokonałeś zgłoszenia.
 6. Po spotkaniu na policji lub w prokuraturze, czekaj na list z decyzją o wszczęciu lub umorzeniu postępowania.

Policja
Wydziały do walki z Cyberprzestępczością

(dane  z publiczne dostępnych stron www Wojewódzkich Komend Policji)

Kujawsko-Pomorskie
tel. 47 751 13 00
fax 47 751 18 17
e-mail: cyber@bg.policja.gov.pl
http://bip.bydgoszcz.kwp.policja.gov.pl/KWB/wolnytekst/20180,dok.html